İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Uzm. Klinik Psk. Gözde Tezcan
Çocuk Psikoloğu
Çocuk Psikiyatri ve Psikoloji ile ilgili Herşey
Petermann ve Macha (2008), gelişimsel değerlendirmenin genel bir taslağını oluşturmuş ve bu değerlendirmenin temel üç amacına vurgulamıştır:
Çocuğun farklılaşan gelişimsel durumunu önceden belirlemek,
Normal ve patolojik gelişimi karşılaştırmak,
Sonraki gelişim potansiyelini değerlendirmek.

Bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimlerinin değerlendirilmesin oldukça güç ve karmaşık bir süreçtir. Bu değerlendirme süreci, birçok bilgi kaynağına ulaşmayı ve değişik tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir. Çocuğun ve gencin gelişimini değerlendirirken, çocuğun kendisinden alacağımız bilgiye ek olarak, ebeveynlerden, öğretmenlerden, çocuğun daha önceki doktorlarından da bilgi almak da yararlı olur (Bolton,2001; Uslu, 2008).Ayrıca aile içi etkileşimlerin gözlemlenmesi de bize yararlı bilgiler sağlarken, çocuğa ve gence uygun değerlendirme araçlarının da kullanılması faydalı olur. Bu değerlendirme araçları; klinik görüşmeler, gelişimin değerlendiren ölçekler, çocuğun gelişimsel düzeyini ve akademik başarısı ölçen standardize yöntemler, psikolojik ve biyolojik çalışmalardır (Özgüven, 1999). Gelişimsel değerlendirmeler, çocuğun kişisel ve gelişimsel alanlardaki güçlü yönlerini vurgularken; psikolojik ve diğer değerlendirmeler büyük bir olasılıkla çocuğun zayıf yönleri üzerinde durur. Bu durum, çocuğun gelişimsel düzeyinin daha olumlu yönlerini yansıtır (Budd ve ark., 2002).

Bebeklerin gelişimlerinin değerlendirilmesine yönelik ilk çalışmalar, Amerika’da 1947 yılında Yale Üniversitesi psikologlarından başlanmış Arnold Gesell tarafından yapılmıştır (Kaplan ve Sadock, 1990; akt., Alpas ve Akçakın, 2003). Gesell(1925), bir değerlendirmenin davranışın motor, uyumsal, sözel ve sosyal alanları kapsaması gerektiğini söylemiştir (Petermann, 2008). Günümüzdeki modern yöntemleri de Gessell Ölçeklerine (örneğin Griffiths Zeka Gelişim Ölçeği) dayanır. Gelişimin değerlendirilmesi, psikiyatrik değerlendirmenin temel bileşenlerindendir. Gelişimin değerlendirilmesinin bu kadar önemli oluşunun nedeni; psikopatolojinin değerlendirilmesi, hangi davranışların ve deneyimlerin bireyin yaşına ve gelişimsel düzeyine uygun olduğunun karar verilmesini gerektirmesi ve gelişimsel bozuklukların psikiyatrik ve davranışsal bozukluklarla ilişkili olmasıdır (Bolton, 2001).

Gelişim süreci, genetik belirleyiciler ile çevresel değişkenler, bireysel psikoloji, bedensel ve ruhsal nedensellik arasındaki temel bağlantı noktasını oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da gelişim sürecinin, çocuk ve gençlik ruh sağlığının temel konularının başında geldiğini söyleyebiliriz (Eisenberg, 1977; akt., Uslu, 2008).

BEBEKLERİN VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ